GRATIS LEVERING op bestellingen boven 300€ SPOEDORDERS moeten voor 12:00 uur worden doorgegeven KLANTENSERVICE beschikbaar tussen 10:00 en 16:30 uur

Algemene voorwaarden

1. Definities

In deze context:

1.1 de Leverancier betekent Puckator EDC Sp. z o.o. KvK-nummer 389391683, met als statutaire zetel Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen.

1.2 De Klant betekent het bedrijf of de persoon die de goederen van de leverancier koopt.

1.3 De Goederen betekent de producten (of een deel ervan) die in de Bestelling zijn vermeld.

1.4 De Bestelling betekent de bestelling van de Goederen door de Klant, zoals door de Klant omschreven in het bestelformulier.

1.5 Voorwaarden: de algemene voorwaarden uiteengezet in dit document.

1.6 Contract: het contract tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.7 Overmacht: elke omstandigheid buiten de redelijke controle van het gemoeide onderdeel van het proces.

1.8 Interpretatie

1.8.1 een verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling is een verwijzing naar een dergelijke wet of bepaling zoals gewijzigd of opnieuw vastgesteld.

1.8.2 elke uitdrukking geïntroduceerd door deze voorwaarden, in het bijzonder van een soortgelijke uitdrukking, moet worden opgevat als illustratief en mag de betekenis van de woorden voorafgaand aan die termen niet beperken.

1.8.3 een verwijzing naar geschrift betekent tevens e-mails.

1.8.4 De opschriften in deze voorwaarden zijn enkel voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. Goederen

2.1 De Goederen worden beschreven in de online productomschrijvinging van de Leverancier.

2.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de specificaties van de goederen te wijzigen indien vereist door toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.

3. Exclusiviteit

Exclusiviteit van een product of ontwerp kan alleen aan een klant worden gegeven indien dit vooraf overeengekomen met de leverancier en schriftelijk is vastgelegd.

4. Levering en nabestellingen

4.1 De leverancier zal de goederen leveren op de locatie die in de bestelling is vermeld onder afleveradres of op een andere locatie die de partijen kunnen overeenkomen ("leveringslocatie").

4.2 De levering is voltooid na het lossen van de goederen op de afleverlocatie.

4.3 Leveringstermijnen worden te goeder trouw verstrekt maar zijn niet gegarandeerd. Dergelijke datums zijn slechts bij benadering en hebben geen contractuele gevolgen. De leverancier is niet aansprakelijk voor het niet leveren op een bepaalde datum of data. De leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of doordat de klant de leverancier geen afdoende instructies voor aflevering geeft of een onjuist afleveringsadres opgeeft.

4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om in termijnen te leveren en bij elke afzonderlijke levering een afzonderlijke factuur te leveren. Elke vertraging in de levering of een schadegeval tijdens een termijn geeft de Klant niet het recht om een andere termijn te annuleren.

4.5 Tenzij anders vermeld voor goederen op nabestellingen voor non-proforma en voor op-rekening klanten, zullen de goederen worden verzonden zonder contact op te nemen met de Klant. Als de Klant gecontacteerd wenst te worden voordat de goederen worden verzonden, moet de Leverancier hiervan op de hoogte worden gebracht bij het plaatsen van de bestelling.

4.6 Een verschil in levering dient binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld.

4.7 Indien de leverancier nalaat de goederen te leveren, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die de klant heeft gemaakt bij het verkrijgen van vervangende goederen, verminderd met de prijs van de goederen.

4.8 Alle douanekosten die worden gemaakt tijdens levering aan klanten overzee, inclusief invoerbelasting naar niet-EU-landen, moeten door de klant worden voldaan. Alle documentatie wordt correct geleverd op buitenlandse verpakkingen, maar indien er kosten zijn gemaakt door de Leverancier met betrekking tot de invoer van goederen, zullen deze kosten worden doorberekend aan de Klant.

5. Kwaliteit

5.1 De Leverancier garandeert dat bij levering de Goederen zullen zijn:

5.1.1 conform hun beschrijving; en

5.1.2 vrij van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; en

5.1.3 van voldoende kwaliteit zijn (in de zin van de Sale of Goods Act 1979).

5.2 Onverminderd clausule 5.3, als:

5.2.1 de Klant binnen redelijke termijn na ontdekking schriftelijk aan de Leverancier meldt dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie die is uiteengezet in clausule 5.1;

5.2.2 de Leverancier een redelijke mogelijkheid wordt geboden om dergelijke Goederen te onderzoeken; en

5.2.3 de Klant dergelijke Goederen op kosten van de Klant naar de vestigingsplaats van de Leverancier retourneert, zal de Leverancier naar eigen goeddunken de defecte Goederen repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Goederen volledig terugbetalen.

5.3 De leverancier is niet aansprakelijk voor de niet-naleving van de clausule door de goederen5.1 in een van de volgende gevallen:

5.3.1 indien de Klant verder gebruik maakt van dergelijke Goederen na kennisgeving overeenkomstig artikel 5.2;

5.3.2 indien het defect ontstaat doordat de Klant de mondelinge of schriftelijke instructies van de Leverancier met betrekking tot de opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen niet heeft opgevolgd;

5.3.3 indien het defect ontstaat als gevolg van de Leverancier na het volgen van een tekening, ontwerp of Specificatie geleverd door de Klant;

5.3.4 indien de Klant deze Goederen wijzigt of repareert zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier;

5.3.5 indien het defect ontstaat als gevolg van normale slijtage, opzettelijke schade, nalatigheid of abnormale opslag- of werkomstandigheden; of

5.3.6 indien de Goederen verschillen van hun beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om te verzekeren dat ze voldoen aan toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

5.4 De voorwaarden van de artikelen 13 tot en met 15 van de Sale of Goods Act 1979 zijn, voor zover toegestaan door de wet, uitgesloten van het contract.

6. Titel en risico

6.1 Het risico en verantwoordelijkheid voor de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.

6.2 Het eigendom van de goederen gaat niet over op de klant tot:

6.2.1 de Leverancier de volledige betaling (contant of via online betaalsystemen) van de Goederen en alle andere goederen die de Leverancier aan de Klant heeft geleverd ontvangen heeft, in welk geval de eigendom van de Goederen overgedragen wordt op het moment van betaling van al deze bedragen ; en

6.2.2 de Klant de Goederen opnieuw verkoopt, in welk geval het eigendom van de Goederen op de in 6.4 genoemde tijd aan de Klant wordt overgedragen.

6.3 Totdat het eigendom van de Goederen is overgedragen aan de Klant, moet de Klant:

6.3.1 de Goederen afzonderlijk van alle andere goederen die door de Klant worden bewaard, opslaan zodanig dat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als het eigendom van de Leverancier;

6.3.2 een identificatiemerk of verpakking op of met betrekking tot de Goederen niet verwijderen, beschadigen of verdoezelen;

6.3.3 de Goederen in goede staat houden en tegen de risico's verzekeren tegen de volledige prijs vanaf de datum van levering;

6.3.4 onmiddellijk de Leverancier op de hoogte stellen als hij wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen genoemd in artikel 16.5; en

6.3.5 de Leverancier informatie verstrekken met betrekking tot de Goederen zoals de Leverancier van tijd tot tijd kan verlangen.

6.4 De Klant mag de Goederen in de normale bedrijfsuitoefening (maar niet anderszins) doorverkopen of gebruiken voordat de Leverancier betaling voor de Goederen ontvangt. Als de klant de goederen echter vóór die tijd doorverkoopt:

6.4.1 doet hij dit als opdrachtgever en niet als agent van Leverancier; en

6.4.2 eigendom van de goederen gaat over van de leverancier op de klant onmiddellijk vóór het tijdstip waarop de wederverkoop door de klant plaatsvindt.

6.5 Indien het eigendom van de Goederen voor de Klant overgaat op de Klant, is deze onderhevig aan enige van de gebeurtenissen die worden vermeld in artikel 16.5, en vervolgens zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel:

6.5.1 het recht van de Klant om de Goederen door te verkopen of ze te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf eindigt onmiddellijk; en

6.5.2 Leverancier kan te allen tijde:

6.5.2.1 van de Klant eisen dat hij alle Goederen in zijn bezit levert die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk zijn verwerkt in een ander product; en

6.5.2.2 als de Klant dit niet onmiddellijk doet, het recht heeft om eventuele gebouwen van de Klant of van een derde waar de Goederen worden opgeslagen te betreden om ze terug te krijgen.

7. Prijzen

7.1 De prijs van de Goederen is de prijs zoals vermeld in de Bestelling of, indien geen prijs wordt vermeld, de prijs zoals vermeld in de gepubliceerde online prijs van de Leverancier die van kracht was op de datum van levering.

7.2 De prijs van de goederen:

7.2.1 is exclusief bedragen met betrekking tot de belasting over de toegevoegde waarde (btw), die de Klant bovendien tegen het geldende tarief aan de Leverancier moet betalen; en

7.2.2 is exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen, die aan de Klant zullen worden gefactureerd.

7.3 Tenzij andere regelingen vooraf zijn overeengekomen, moeten alle verzonden proefmonsters worden betaald.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De Leverancier mag de Klant factureren op of op enig moment na de voltooiing van de levering.

8.2 Wanneer betalingsvoorwaarden voor op rekening kopen zijn overeengekomen, zal de betaling van dergelijke facturen worden uitgevoerd, tenzij schriftelijk anders bepaald door de Leverancier of bepaald in deze voorwaarden, binnen 30 dagen na de factuurdatum.

8.3 Elke uitbreiding van het toegestane krediet aan de Klant kan te allen tijde door de Leverancier worden gewijzigd of ingetrokken.

8.4 Indien de Klant nalaat om enige betaling te verrichten die de Leverancier op grond van het Contract verschuldigd is tegen de vervaldag van de betaling, moet de Klant rente betalen over het achterstallige bedrag van 4% per jaar boven het basistarief van ING bank. Deze rente komt dagelijks bovenop het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tot de effectieve betaling van het achterstallige bedrag.

8.5 De Klant zal alle bedragen verschuldigd onder het Contract volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, aftrek of inhouding.

9. Retourbeleid

9.1 Als de klant om welke reden dan ook niet volledig tevreden is met zijn bestelling, kan deze alle items in de originele verpakking terugsturen voor terugbetaling binnen 14 dagen na levering, met inachtneming van de volgende voorwaarden:

9.2 De klant dient de leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de goederen te retourneren

9.3 De klant moet via e-mail op het antwoord van de leverancier wachten voordat hij de goederen retourneert. De Leverancier kan met de Klant corresponderen om de staat van de goederen in kwestie te bespreken.

9.4 De klant moet de goederen retourneren aan de leverancier via een geregistreerde bezorgdienst (waarvoor een handtekening van de ontvanger nodig is).

9.5 Indien het ophalen van de goederen door de Leverancier wordt geregeld, zullen de kosten van de retourlevering door de Klant moeten worden gedekt, tenzij een voorafgaande overeenkomst is gesloten.

9.6 De Leverancier kan de teruggaven die ze ontvangen in een niet-verkoopbare staat of die tijdens het transport verloren zijn gegaan niet crediteren dan wel niet terugbetalen. De klant moet zijn originele aangetekende bon / geregistreerde e-mailontvangst behouden in het geval de leverancier een bewijs van de retourzending nodig heeft in het onwaarschijnlijke geval dat het retourpakket van de klant de leverancier niet bereikt.

9.7 Alle geretourneerde producten moeten in de originele verpakking van het product zijn. Als de klant de verpakking van het product heeft geopend of de verpakking heeft beschadigd of de producten heeft geëtiketteerd, zodat deze niet opnieuw kunnen worden gebruikt, behoudt de leverancier zich het recht voor om de klant slechts een gedeeltelijke restitutie te geven. Items die in een display worden weergegeven, kunnen alleen worden geretourneerd als een volledig display.

9.8 Onder voorbehoud van de bovenstaande voorwaarden, als de klant goederen retourneert als gevolg van transportschade, of omdat de verkeerde producten zijn geleverd, of omdat de geleverde producten wezenlijk verschillen van wat op de website is beschreven, heeft de klant recht op een terugbetaling van de volledige productprijs van het geretourneerde product en de kosten van retourlevering worden door de leverancier gedekt.

10. Verkoop- of retour- / ruilbeleid

In geen geval biedt de Leverancier een 'verkoop- of retourbeleid' of een ruilbeleid.

11. Annulering

11.1 Indien de klant een bestelling wenst te annuleren, dient hij de leverancier daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.2 Indien de Leverancier vóór de verzending van de goederen een orderannulering ontvangt, heeft de Klant recht op een volledige terugbetaling van de totale orderprijs.

11.3 Indien de Leverancier na de verzending een annulering van de bestelling ontvangt, kan de Klant zijn bestelling niet meer annuleren. De klant heeft echter het recht om de goederen terug te sturen naar de leverancier in overeenstemming met clausule 9.

12. Beëindiging

12.1 Zonder diens andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier dit Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien:

12.1.1 de Klant een materiële schending begaat van eender welk beding van het Contract en (indien een dergelijke schending kan worden verholpen) nalaat deze tekortkoming te verhelpen binnen 30 dagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld om dit te doen;

12.1.2 de Klant neemt elke stap of actie in verband met zijn inbezitname administratie, voorlopige vereffening of enige samenstelling of regeling met zijn schuldeisers, wordt geliquideerd, een ontvanger wordt benoemd in een van zijn activa of stopt met ondernemen;

12.1.3 de Klant opschort, dreigt te schorsen, ophoudt of dreigt te stoppen met het uitvoeren van alle of een substantieel deel van zijn bedrijfsactiviteiten; of

12.1.4 de financiële positie van de Klant verslechtert in die mate dat naar het oordeel van de Leverancier de mogelijkheid van de Klant om zijn verplichtingen uit hoofde van het Contract adequaat na te komen in gevaar is gebracht.

12.2 Zonder diens andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier de levering van de Goederen op grond van het Contract opschorten als de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen die worden vermeld in clausule 12.1.1 van clausule 12.1.4, of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat om aan een van hen te worden onderworpen, of indien de Klant nalaat om enig bedrag verschuldigd onder dit Contract te betalen op de vervaldag van de betaling.

12.3 Zonder zijn andere rechten of rechtsmiddelen te beperken, kan de Leverancier het Contract met onmiddellijke ingang opzeggen door een schriftelijke kennisgeving aan de Klant, indien de Klant op de vervaldatum van betaling een uit hoofde van het Contract verschuldigd bedrag niet betaalt.

12.4 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook zal de Klant onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen en rente van de Leverancier aan de Leverancier betalen.

12.5 Beëindiging van het Contract doet geen afbreuk aan de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die zijn ontstaan bij beëindiging, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot een schending van dit Contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging.

12.6 Elke bepaling van het Contract die uitdrukkelijk of impliciet bedoeld is om van kracht te worden op of na beëindiging, blijft onverminderd van kracht.

13. Reservering van goederen

Er worden geen goederen gereserveerd door de Leverancier.

14. Handelsmerken

"Puckator" is het gedeponeerde handelsmerk van de leverancier in het VK en / of andere landen.

15. Auteursrecht

Alle ontwerpen, verpakking, tekst, grafische afbeeldingen, de selectie en rangschikking daarvan, en tevens alle softwarecompilaties, onderliggende broncode van de website, software (inclusief applets) en al het andere materiaal zijn auteursrechtelijk beschermd door de Leverancier en zijn gelieerde ondernemingen, of hun content- en technologieleveranciers. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

16. Garantie en aansprakelijkheid

16.1 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant voor tekorten in de geleverde hoeveelheid, tenzij de Klant de Leverancier op de hoogte brengt van enige claim voor een onvolledige levering binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen;

16.2 de Leverancier zal niet aansprakelijk zijn jegens de Klant voor schade aan of verlies van de goederen of enig deel daarvan in transit (wanneer de goederen worden vervoerd door de eigen vervoerder van de Leverancier of door een koerier namens de Leverancier), tenzij de Klant de Leverancier van een dergelijke claim binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of 14 dagen na de datum van verzending getoond in de kennisgeving van de Leverancier, afhankelijk van wat eerder zal zijn.

16.3 Onder voorbehoud van artikel 15.5 is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant voor winstderving of enige indirecte of vervolgschade die ontstaat of in verband staat met het Contract.

16.4 De Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant voor gebreken in de goederen veroorzaakt door enige handeling, nalatigheid of nalatigheid van de Klant of van een derde partij.

16.5 Niets in deze Voorwaarden beperkt of sluit uit de aansprakelijkheid van Leverancier voor:

16.5.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid of nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing);

16.5.2 fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken;

16.5.3 schending van de bepalingen die worden geïmpliceerd door artikel 12 van de Sale of Goods Act 1979.

16.6 de totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of in verband met het Contract, hetzij in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan 100% van de prijs van de goederen.

17. Overmacht

Geen van beide partijen zal dit contract schenden, noch aansprakelijk zijn voor vertraging of verzuim bij de uitvoering van een van haar verplichtingen onder dit contract als een dergelijke vertraging of tekortkoming het gevolg is van een geval van overmacht. Als de periode van vertraging of niet-uitvoering 2 maanden voortduurt, kan de niet-getroffen partij dit Contract beëindigen door de betreffende partij 30 dagen van tevoren schriftelijk op de hoogte te brengen.

18. Insolventie & standaard

Als de klant insolvent of failliet wordt verklaard of samenwerkt met zijn schuldeisers of als een vordering tegen hem wordt uitgesproken of als (zijnde een bedrijf) een besluit wordt genomen voor de liquidatie van de klant ( anders dan met het oog op samenvoeging of reconstructie) of indien een ontvanger of bewindvoerder is aangewezen voor een van de activa of onderneming van de Klant of indien zich omstandigheden voordoen die het Hof of een schuldeiser het recht geven om een curator of beheerder aan te wijzen of die het Hof het recht geven een liquidatiebestelling doen of indien de Klant een soortgelijke actie ondergaat of lijdt als gevolg van schulden of een schending begaat van deze of een andere overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant, kan de Leverancier onverminderd enige van zijn andere rechten goederen in doorvoer en / of verdere leveringen opschorten.

19. Rechten van derden

Geen voorwaardelijke garantie of vertegenwoordiging door de leverancier expliciet of impliciet dat de goederen geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij bij de uitvoer naar of gebruikt of doorverkocht in een land buiten het Verenigd Koninkrijk. De klant is als enige verantwoordelijk voor het vaststellen of goederen legaal zo kunnen worden geëxporteerd, gebruikt of doorverkocht en vrijwaart de leverancier voor alle en alle aansprakelijkstellingen die worden geleden als gevolg van een inbreuk of vermeende schending van rechten van derden door dergelijke export gebruik of doorverkoop.

20. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

20.1 Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen.

20.2 Elke partij verbindt zich ertoe geen vertrouwelijke informatie over het bedrijf, zaken, klanten, klanten of leveranciers van de andere partij op enig moment bekend te maken aan enige persoon, behalve zoals toegestaan in artikel 20.3.

20.3 Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij vrijgeven:

20.3.1 aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben om de rechten van de partij uit te oefenen of om haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen; en

20.3.2 zoals vereist door de wet, een rechtbank met competente jurisdictie of een overheidsinstantie of regelgevende instantie.

21. Toepasselijk recht

Het Contract en alle geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of in verband met deze Voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Wet.

22. Rechtsmacht

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de rechtbanken exclusief bevoegd zijn om geschillen of claims te beslechten die voortvloeien uit of in verband staan met deze Voorwaarden of het onderwerp of de formatie ervan.

23. Disclaimer & Diversen

23.1 Deze Voorwaarden zijn, met uitsluiting van eventuele voorwaarden vervat in de documenten van de Klant, van toepassing op elke overeenkomst tussen de Klant en de Leverancier. Geen enkele variatie zal enig juridisch effect hebben, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een directeur van het bedrijf.

23.2 Het plaatsen van een bestelling bij de Leverancier zal worden beschouwd als een aanvaarding van deze voorwaarden ongeacht of elke bestelling mondeling of schriftelijk is en ongeacht of deze ondertekend is of niet. Elke medewerker van de klant die een bestelling bij de leverancier plaatst, wordt geacht de volledige bevoegdheid te hebben om de bestelling te plaatsen.

23.3 de Leverancier geeft geen garantie of garantie van goederen van welke aard dan ook en garanties die expliciet of impliciet zijn zijn hierbij uitgesloten. de Leverancier verbindt zich ertoe om op verzoek van de Klant een redelijke vordering in te stellen tegen de fabrikant van de goederen namens de Klant.

23.4 Geen enkele tekortkoming of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat op grond van het Contract of door de wet is verstrekt, vormt een afstandsverklaring.

23.5 Indien een bepaling of gedeeltelijke bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt het geacht te zijn gewijzigd in de mate die noodzakelijk is om het geldig te maken. Als een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de relevante bepaling geacht te zijn verwijderd.

23.6 Elke kennisgeving of andere mededeling die wordt gedaan aan een partij onder of in verband met het Contract moet schriftelijk worden gericht aan die partij op de hoofdkantoor of de hoofdvestiging of een ander adres dat deze partij schriftelijk heeft opgegeven.

24. Website-machtigingen en gebruiksvoorwaarden

24.1 Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van delen van websites van de leverancier met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij de leverancier of het gebruiken als winkelhulpmiddel.

24.2 Elk gebruik van het bovengenoemde of in het auteursrechtgedeelte, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier is ten strengste verboden.

24.3 Voor zover wettelijk is toegestaan, verschaft de leverancier zijn website en de inhoud ervan op een "as is" basis en maakt hij geen (en wijst hij uitdrukkelijk alle) verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze website inclusief, maar niet beperkt tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien geeft de Leverancier niet aan of garandeert hij dat de informatie die via deze website toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

24.4 Behalve zoals specifiek vermeld op deze Website, zullen, voor zover toegestaan door de Wet, noch de Leverancier, noch zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website. of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Dit is een uitgebreide aansprakelijkheidsbeperking die van toepassing is op alle soorten schade, inclusief (zonder beperking) compenserende, directe, indirecte of vervolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden. Om twijfel te voorkomen, beperkt de Leverancier zijn aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel niet in die mate dat deze alleen ontstaat als gevolg van nalatigheid van de Leverancier, zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers.

KvK-nummer: 75988372

BTW nummer: NL860469189B01

Copyright © 2000 - 2023 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen. KvK 389391683 , BTW PL8943170010