Algemene voorwaarden

1. Definitie

Onder deze voorwaarden:

1.1 de leverancier betekent Puckator European Distribution Center Sp. z.o.o, bedrijfsreferentienummer 0000905978 (KRS), 389391683 (REGON), met als maatschappelijke zetel Puckator European Distribution Center Sp. zo, Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen.

1.2 De Klant betekent de entiteit die zakelijke activiteiten uitvoert en de Goederen van de Leverancier koopt

1.3 De Goederen betekent de artikelen (of een deel ervan) zoals uiteengezet in de Bestelling.

1.4 De Bestelling betekent de bestelling van de Klant voor de Goederen, zoals uiteengezet in het bestelformulier van de Klant.

1.5 Voorwaarden: de voorwaarden zoals uiteengezet in dit document.

1.6 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Leverancier en de Klant voor de verkoop en aankoop van de Goederen in overeenstemming met deze Voorwaarden.

1.7 Overmacht: elke omstandigheid buiten de redelijke controle van een partij die (i) onafhankelijk is van de partijen (ii), op het moment dat de overeenkomst werd gesloten, niet kon worden voorzien en (iii) waarvan de gevolgen niet konden worden voorkomen volgens de normale voorzorgsmaatregelen.

1.8 Interpretatie:

1.8.1 Interpretatie: 1.8.1 Verwijzing naar een wet of wettelijke bepalingen is de verwijzing naar het recht dat van kracht was op het moment van de gebeurtenis waaraan partijen rechtskracht ontlenen.

1.8.2 elke zin die door de termen wordt geïntroduceerd, inclusief, omvat, in het bijzonder of een soortgelijke uitdrukking, moet worden opgevat als illustratief en zal de betekenis van de woorden die aan die termen voorafgaan niet beperken.

1.8.3 een verwijzing naar geschreven of geschreven omvat e-mails en alle andere documentaire vormen van communicatie die wettelijk zijn toegestaan.

1.8.4 De kopjes in deze voorwaarden zijn alleen voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.

2. Goederen

2.1 De Goederen worden beschreven in de online catalogus van de Leverancier.

2.2 De Leverancier behoudt zich het recht voor om de specificatie van de goederen te wijzigen indien vereist door toepasselijke wettelijke of reglementaire vereisten.

3. Exclusiviteit

Exclusiviteit van een product of ontwerp kan alleen aan een Afnemer worden gegeven indien schriftelijk anders is overeengekomen met de Leverancier.

4. Levering en nabestellingen

4.1 De Leverancier zal de Goederen afleveren op de locatie die in de Order is vermeld of op een andere locatie als de Leverancier hiermee instemt. ("Afleveradres").

4.2 De levering is voltooid bij het voltooien van het lossen van de Goederen op de Leveringslocatie.

4.3 Leveringsdata worden te goeder trouw gegeven maar zijn niet gegarandeerd. Dergelijke data zijn slechts bij benadering en hebben geen enkel contractueel effect en de Leverancier kan niet aansprakelijk worden gesteld wegens het niet leveren op een bepaalde datum of data. De Leverancier is niet aansprakelijk voor enige vertraging in de levering van de Goederen die wordt veroorzaakt door een geval van overmacht of het verzuim van de Klant om de Leverancier adequate leveringsinstructies te verstrekken.

4.4 Leverancier behoudt zich het recht voor om in gedeelten te leveren en voor elke gedeelte een aparte factuur in te dienen. Een vertraging in de levering of een gebrek in een deellevering geeft de Klant niet het recht om een andere deellevering te annuleren.

4.5 Tenzij anders vermeld, worden goederen op nabestellingen voor niet-proforma en voor klanten die op rekening kopen verzonden zonder dat de koper contact met de Leverancier opneemt. Indien de koper wenst te worden gecontacteerd voordat de goederen worden verzonden, dient hij de Leverancier hiervan op de hoogte te stellen bij het plaatsen van de bestelling.

4.6 Eventuele afwijkingen in de levering dienen binnen 7 dagen na levering schriftelijk aan Leverancier te worden gemeld op straffe van verval van het recht om claims in te dienen.

4.7 Indien de Leverancier de Goederen niet levert, is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten en uitgaven die de Klant heeft gemaakt om vervangende goederen te verkrijgen, verminderd met de prijs van de Goederen. Ook aansprakelijkheid voor gederfde winst is uitgesloten.

4.8 Alle douanekosten die worden gemaakt tijdens levering aan klanten in het buitenland, inclusief invoerbelasting, zijn voor rekening van de klant. Alle documentatie wordt correct geleverd op overzeese verpakkingen, maar als er kosten worden gemaakt door de leverancier met betrekking tot de invoer van goederen, zullen deze kosten worden doorberekend aan de klant

5. Kwaliteit

5.1 De Leverancier garandeert dat de Goederen bij levering:

5.1.1 in overeenstemming zijn met hun beschrijving; en

5.1.2 vrij zijn van materiële gebreken in ontwerp, materiaal en vakmanschap; en

5.1.3 van bevredigende kwaliteit zijn

5.1.4 voldoen aan de Poolse normen en zijn toegelaten tot de handel op het grondgebied van de EU..

5.2 Behoudens clausule 5.3, indien

5.2.1 de Klant stelt de Leverancier onmiddellijk schriftelijk in kennis van de ontdekking dat sommige of alle Goederen niet voldoen aan de garantie uiteengezet in artikel 5.1, uiterlijk binnen 3 dagen na de levering;

5.2.2 de Leverancier een redelijke gelegenheid krijgt om dergelijke Goederen te onderzoeken; en

5.2.3 de Klant dergelijke Goederen op kosten van de Klant terugstuurt naar de vestigingsplaats van de Leverancier, zal de Leverancier, naar eigen keuze, de defecte Goederen repareren of vervangen, of de prijs van de defecte Goederen volledig terugbetalen.

5.3 De Leverancier is niet aansprakelijk voor het niet voldoen van de Goederen aan artikel 5.1 in een van de volgende gevallen:

5.3.1 de Klant maakt verder gebruik van dergelijke Goederen na kennisgeving in overeenstemming met clausule 5.2;

5.3.2 het gebrek ontstaat doordat Afnemer de mondelinge of schriftelijke instructies van Leverancier met betrekking tot opslag, inbedrijfstelling, installatie, gebruik en onderhoud van de Goederen niet heeft opgevolgd;

5.3.3 het gebrek ontstaat doordat Leverancier gevolg geeft aan een door Afnemer aangeleverde tekening, ontwerp of Specificatie;

5.3.4 de Klant wijzigt of repareert dergelijke Goederen zonder schriftelijke toestemming van de Leverancier;

5.3.5 het defect is veroorzaakt door redenen die geen verband houden met de Leverancier; of

5.3.6 de Goederen verschillen van hun beschrijving als gevolg van wijzigingen die zijn aangebracht om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de toepasselijke wettelijke of regelgevende vereisten.

6. Titel en risico

6.1 Het risico van de Goederen gaat over op de Klant bij voltooiing van de levering.

6.2 De eigendom van de Goederen gaat pas over op de Klant:

6.2.1 de leverancier ontvangt de volledige betaling (in contanten of vrijgekomen fondsen) voor de goederen en alle andere goederen die de leverancier aan de klant heeft geleverd, in welk geval de eigendom van de goederen overgaat op het moment van betaling van al dergelijke bedragen ; en

6.2.2 de Klant verkoopt de Goederen door, in welk geval de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat op het in artikel 6.4 gespecificeerde tijdstip.

6.3 Totdat de eigendom van de Goederen op de Klant is overgegaan, zal de Klant:

6.3.1 de Goederen gescheiden van alle andere goederen in het bezit van de Klant opslaan, zodat ze gemakkelijk herkenbaar blijven als eigendom van de Leverancier;

6.3.2 geen herkenningsteken of verpakking op of met betrekking tot de Goederen verwijderen, onleesbaar maken of verdoezelen;

6.3.4 de Goederen in goede staat houden en ze verzekerd houden tegen alle risico's voor hun volledige prijs vanaf de datum van levering;

6.3.5 de Leverancier onmiddellijk op de hoogte stellen als hij wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen die worden vermeld in artikel 16.5; en

6.3.6 de Leverancier de informatie met betrekking tot de Goederen verstrekken die de Leverancier van tijd tot tijd nodig heeft.

6.4 De Klant mag de Goederen doorverkopen of gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf (maar niet anderszins) voordat de Leverancier de betaling voor de Goederen ontvangt. Als de Klant de Goederen echter voor die tijd doorverkoopt:

6.4.1 hij dit doet als opdrachtgever en niet als agent van Leverancier; en

6.4.2 De eigendom van de Goederen gaat van de Leverancier over op de Klant onmiddellijk voor het moment waarop de doorverkoop door de Klant plaatsvindt.

6.5 Indien voordat de eigendom van de Goederen op de Klant overgaat, de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen die worden vermeld in artikel 16.5, dan, zonder beperking van enig ander recht of rechtsmiddel dat de Leverancier kan hebben:

6.5.1 het recht van de Klant om de Goederen door te verkopen of te gebruiken in de normale uitoefening van zijn bedrijf stopt onmiddellijk; en

6.5.2 Leverancier kan te allen tijde

6.5.2.1 van de Klant eisen dat hij alle Goederen in zijn bezit levert die niet zijn doorverkocht of onherroepelijk in een ander product zijn verwerkt; en

6.5.2.2 als de Klant dit niet onmiddellijk doet, betreed dan de gebouwen van de Klant of van een derde partij waar de Goederen zijn opgeslagen om ze terug te krijgen.

7. Prijzen

7.1 De prijs van de Goederen is de prijs die is vermeld in de Bestelling, of, als er geen prijs wordt vermeld, de prijs die is vermeld in de gepubliceerde prijslijst van de Leverancier die van kracht is op de datum van levering.

7.2 De prijs van de Goederen:

7.2.1 exclusief bedragen met betrekking tot belasting toegevoegde waarde (btw), die de klant tegen het geldende tarief aan de leverancier moet betalen; en

7.2.2 exclusief de kosten en lasten van verpakking, verzekering en transport van de Goederen, die aan de Klant in rekening worden gebracht;

7.3 Tenzij vooraf andere afspraken zijn gemaakt, moeten alle verzonden monsters worden betaald.

8. Betalingsvoorwaarden

8.1 De Leverancier kan de Klant factureren voor de Goederen op of op elk moment na verzending.

8.2 Indien betalingsvoorwaarden voor kredietrekening zijn overeengekomen, dient betaling van dergelijke facturen te geschieden, tenzij schriftelijk anders door de Leverancier gespecificeerd of in deze voorwaarden is bepaald, binnen 30 dagen na factuurdatum.

8.3 Elke aan de Klant toegestane kredietverlenging kan te allen tijde door de Leverancier worden gewijzigd of ingetrokken.

8.4 Indien de Klant enige betaling die hij krachtens het Contract verschuldigd is op de vervaldag niet heeft voldaan, dan is de Klant wettelijke rente verschuldigd voor vertraging in handelstransacties.

8.5 De Klant zal alle bedragen die op grond van het Contract verschuldigd zijn volledig betalen zonder enige verrekening, tegenvordering, inhouding of inhouding.

9. Retourbeleid

9.1 Als de klant om welke reden dan ook niet volledig tevreden is met zijn bestelling, kan hij een of alle artikelen in de originele verpakking retourneren voor terugbetaling binnen 14 dagen na levering, met inachtneming van de volgende voorwaarden.

9.2 De Klant dient de Leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de goederen te retourneren.

9.3 De Klant dient het antwoord van de Leverancier per e-mail af te wachten alvorens de goederen terug te sturen. De Leverancier kan met de Klant corresponderen om de staat van de betreffende goederen te bespreken.

9.4 De Klant moet de goederen aan de Leverancier retourneren door een aangetekende/getraceerde bezorgdienst (waarvoor een handtekening van de ontvanger vereist is).

9.5 Indien de levering van de goederen door de leverancier wordt gedaan, zullen de kosten van de retourlevering door de klant moeten worden gedekt, tenzij een voorafgaande afspraak is gemaakt.

9.6 De Leverancier kan retourzendingen die hij in een niet-verkoopbare staat heeft ontvangen of die tijdens het transport verloren zijn gegaan, niet crediteren of terugbetalen. De Klant moet zijn originele aangetekende/track and trace postontvangstbewijs bewaren voor het geval de Leverancier een bewijs van de retourzending nodig heeft in het onwaarschijnlijke geval dat het retourpakket van de Klant de Leverancier niet bereikt.

9.7 Alle geretourneerde producten moeten in de originele productverpakking zitten. Als de klant de productverpakking heeft geopend, of de verpakking heeft beschadigd of de producten heeft gelabeld zodat deze niet opnieuw kunnen worden gebruikt, behoudt de leverancier zich het recht voor om de klant slechts een gedeeltelijke terugbetaling te geven. Artikelen die in een display worden geleverd, kunnen alleen als een volledige display worden geretourneerd.

9.8 Met inachtneming van de bovenstaande voorwaarden, als de Klant goederen retourneert vanwege transportschade, of omdat de verkeerde producten zijn geleverd, of omdat de geleverde producten wezenlijk verschillen van wat op de website is beschreven, heeft de Klant het recht om een terugbetaling van de volledige productprijs(en) van het/de geretourneerde product(en) en de kosten van de retourzending worden door de Leverancier gedekt.

10. Verkoop op commissie / in-ruil-voor beleid

De Leverancier biedt in geen geval een 'verkoop op commisie' of een ‘in-ruil-voor’ beleid.

11. Annulering

11.1 Indien Afnemer een bestelling wenst te annuleren, dient Afnemer Leverancier hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.

11.2 Als de leverancier een instructie voor het annuleren van de bestelling ontvangt vóór verzending van de goederen, heeft de klant recht op een volledige terugbetaling van de totale bestelprijs.

11.3 Als de leverancier na verzending een annulering van de bestelling ontvangt, kan de klant zijn bestelling niet langer annuleren. De klant heeft echter het recht om de goederen aan de leverancier te retourneren in overeenstemming met artikel 9.

12. Beëindiging

12.1 Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Leverancier dit Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Klant indien:

12.1.1 de Klant begaat een wezenlijke schending van enige voorwaarde van het Contract en (indien een dergelijke schending herstelbaar is) verzuimt die schending te verhelpen binnen 30 dagen nadat die partij schriftelijk op de hoogte is gesteld om dit te doen:

12.1.2 de Klant schorst, dreigt op te schorten, staakt of dreigt de uitoefening van het geheel of een substantieel deel van zijn bedrijf te staken; of

12.1.3 De financiële positie van de Klant verslechtert zodanig dat naar het oordeel van de Leverancier het vermogen van de Klant om zijn verplichtingen uit de Overeenkomst adequaat na te komen in gevaar is gekomen.

12.2 Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Leverancier de levering van de Goederen onder het Contract opschorten als de Klant wordt onderworpen aan een van de gebeurtenissen vermeld in clausule 12.1.1 tot clausule 12.1.3, of de Leverancier redelijkerwijs van mening is dat de Klant op het punt staat onderworpen te worden aan een van deze voorwaarden, of als de Klant een bedrag dat op grond van dit Contract verschuldigd is, niet betaalt op de vervaldatum.

12.3 Zonder beperking van zijn andere rechten of rechtsmiddelen, kan de Leverancier het Contract met onmiddellijke ingang beëindigen door de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen als de Klant een bedrag dat op grond van het Contract verschuldigd is niet op de vervaldag betaalt.

12.4 Bij beëindiging van het Contract om welke reden dan ook, zal de Klant onmiddellijk alle openstaande onbetaalde facturen en rente van de Leverancier aan de Leverancier betalen.

12.5 Beëindiging van het Contract heeft geen invloed op de rechten en rechtsmiddelen van de partijen die bij beëindiging zijn ontstaan, inclusief het recht om schadevergoeding te vorderen met betrekking tot enige schending van dit Contract die bestond op of vóór de datum van beëindiging.

12.6 Elke bepaling van het Contract die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld is om bij of na beëindiging in werking te treden of van kracht te blijven, blijft onverminderd van kracht.

13. Reservering van goederen

Er worden geen goederen gereserveerd voor de Koper, tenzij voorafgaand aan het plaatsen van de bestelling/kooporder anders is overeengekomen met de Leverancier.

14. Handelsmerken

"Puckator" is het gedeponeerde handelsmerk van de leverancier in het VK en/of andere landen.

15. Auteursrecht

Alle ontwerpen, verpakkingen, tekst, afbeeldingen, de selectie en rangschikking daarvan, en alle softwarecompilaties, onderliggende website-broncode, software (inclusief applets) en al het andere materiaal vallen onder het copyright van de Leverancier. En zijn gelieerde ondernemingen, of hun leveranciers van inhoud en technologie. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.

16. Garantie & Aansprakelijkheid

16.1 De leverancier is niet aansprakelijk jegens de klant voor tekorten in de geleverde hoeveelheid, tenzij de klant de leverancier binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen op de hoogte stelt van een claim voor korte levering;

16.2 de Leverancier is niet aansprakelijk jegens de Klant voor schade aan of verlies van de goederen of enig deel daarvan tijdens het transport (wanneer de goederen worden vervoerd door het eigen transport van de Leverancier of door een vervoerder namens de Leverancier), tenzij de Klant de Leverancier van een dergelijke claim binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of 14 dagen na de datum van verzending die wordt vermeld in de kennisgeving van de Leverancier, afhankelijk van wat eerder valt.

16.3 Behoudens clausule 15.5 is de Leverancier niet aansprakelijk jegens de Klant voor winstderving die voortvloeit uit of verband houdt met het Contract.

16.4 De leverancier is niet aansprakelijk jegens de klant voor gebreken in de goederen veroorzaakt door een handeling, nalatigheid of verzuim van de klant of van een derde partij.

16.5 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van de Leverancier beperken of uitsluiten voor:

16.5.1 overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door zijn nalatigheid, of de nalatigheid van zijn werknemers, agenten of onderaannemers (indien van toepassing;

16.5.2 fraude of frauduleuze voorstelling van zaken;

16.6 De totale aansprakelijkheid van de Leverancier jegens de Klant met betrekking tot alle andere verliezen die voortvloeien uit of verband houden met het Contract, hetzij op grond van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van een wettelijke plicht of anderszins, zal in geen geval meer bedragen dan 100% van de prijs van de Goederen.

17. Overmacht

Geen van beide partijen zal in strijd zijn met dit Contract, noch aansprakelijk zijn voor vertraging of het niet nakomen van een van haar verplichtingen onder dit Contract als een dergelijke vertraging of falen het gevolg is van een Overmachtgebeurtenis. Als de periode van vertraging of niet-uitvoering 2 maanden aanhoudt, kan de niet-betrokken partij dit Contract beëindigen door de betrokken partij hiervan 30 dagen schriftelijk op de hoogte te stellen.

18. Rechten van derden

De Leverancier geeft geen enkele voorwaarde, expliciet of impliciet, dat de goederen geen inbreuk maken op de rechten van een derde partij wanneer ze worden geëxporteerd naar of gebruikt of doorverkocht in een land buiten het Verenigd Koninkrijk. De Klant is als enige verantwoordelijk voor het vaststellen of goederen wettig mogen worden geëxporteerd, gebruikt of doorverkocht en vrijwaart de Leverancier voor alle aansprakelijkheidsclaims, verliezen en kosten die voortvloeien uit een inbreuk of vermeende inbreuk op rechten van derden als gevolg van een dergelijke export gebruik of wederverkoop.

19. Vertrouwelijkheid en gegevensbescherming

19.1 Geen enkele partij zal de vertrouwelijke informatie van een andere partij gebruiken voor enig ander doel dan om haar rechten uit te oefenen en haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen.

19.2 Elke partij verbindt zich ertoe op geen enkel moment vertrouwelijke informatie over de zaken, zaken, klanten, klanten of leveranciers van de andere partij aan enige persoon bekend te maken, behalve zoals toegestaan door clausule 19.3.

19.3 Elke partij mag de vertrouwelijke informatie van de andere partij bekendmaken:

19.3.1 aan haar werknemers, functionarissen, vertegenwoordigers of adviseurs die dergelijke informatie nodig hebben om de rechten van de partij uit te oefenen of haar verplichtingen uit hoofde van of in verband met deze overeenkomst na te komen; en

19.3.2 zoals vereist door de wet, een bevoegde rechtbank of een overheids- of regelgevende instantie.

20. Toepasselijk recht

Het Contract en elk geschil of claim die voortvloeit uit of in verband staat met deze Voorwaarden, wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Poolse recht. De partijen sluiten het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen uit, opgesteld te Wenen op 11 april 1980.

21. Jurisdictie

Elke partij stemt er onherroepelijk mee in dat de gemeenschappelijke rechtbank die bevoegd is voor de stad Wrocław in Polen de exclusieve jurisdictie heeft om enig geschil of claim te beslechten die voortvloeit uit of verband houdt met deze Voorwaarden of het onderwerp of de formatie ervan.

22. Disclaimer & Diversen

22.1 Alleen deze Voorwaarden, met uitsluiting van enige voorwaarden in de documenten van de Klant, zijn van toepassing op elk contract tussen de Klant en de Leverancier. Geen enkele wijziging zal enig juridisch effect hebben, tenzij schriftelijk overeengekomen en ondertekend door een directeur van het bedrijf.

22.2 Het plaatsen van een bestelling bij de Leverancier wordt beschouwd als een aanvaarding van deze voorwaarden, ongeacht of elke bestelling mondeling of schriftelijk is en al dan niet ondertekend. Elke medewerker van de Klant die een bestelling plaatst bij de Leverancier wordt geacht de volledige bevoegdheid te hebben om de bestelling te plaatsen.

22.3 de Leverancier geeft geen enkele garantie of waarborg voor goederen van welke aard dan ook en garanties, expliciet of impliciet, worden hierbij uitgesloten. de Leverancier verbindt zich ertoe om op verzoek van de Klant een redelijke vordering in te stellen tegen de fabrikant van de goederen namens de Klant.

22.4 Nalaten of vertraging door een partij om enig recht of rechtsmiddel uit te oefenen dat krachtens het Contract of de wet wordt geboden, vormt geen verklaring van afstand.

22.5 Indien enige bepaling of gedeeltelijke bepaling van het Contract ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is of wordt, wordt het geacht te zijn gewijzigd tot het minimum dat nodig is om het geldig te maken. Indien een dergelijke wijziging niet mogelijk is, wordt de betreffende bepaling geacht te zijn verwijderd.

22.6 Elke kennisgeving of andere mededeling aan een partij in het kader van of in verband met het Contract moet schriftelijk zijn, gericht aan die partij op haar statutaire zetel of haar hoofdvestiging of op een ander adres dat die partij schriftelijk heeft opgegeven.

23. Website-machtigingen en gebruiksvoorwaarden

23.1 Er wordt toestemming verleend om delen van de websites van de Leverancier elektronisch te kopiëren en af te drukken met als enig doel een bestelling bij de Leverancier te plaatsen of als winkelhulpmiddel te gebruiken.

23.2 Elk gebruik van het bovenstaande of in het copyright-gedeelte, inclusief reproductie voor andere doeleinden dan hierboven vermeld, wijziging, distributie of herpublicatie, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Leverancier, is strikt verboden.

23.3 Voor zover wettelijk toegestaan, stelt Leverancier zijn website en de inhoud ervan op een "zoals is"-basis en geeft geen (en wijst uitdrukkelijk alle) verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, af met betrekking tot deze website of de informatie, inhoud, materialen of producten die op deze website zijn opgenomen, inclusief, maar zonder beperking tot, garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Bovendien verklaart of garandeert de Leverancier niet dat de informatie die via deze website toegankelijk is, juist, volledig of actueel is. Prijs- en beschikbaarheidsinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

23.4 Behalve zoals specifiek vermeld op deze Website, zijn voor zover wettelijk toegestaan, noch de Leverancier, noch enige van zijn gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers of andere vertegenwoordigers aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van deze Website of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Dit is een uitgebreide beperking van aansprakelijkheid die van toepassing is op alle schade van welke aard dan ook, inclusief (maar niet beperkt tot) compenserende, directe, indirecte of gevolgschade, verlies van gegevens, inkomsten of winst, verlies van of schade aan eigendommen en claims van derden. Voor alle duidelijkheid: de Leverancier beperkt zijn aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel niet voor zover deze alleen ontstaat als gevolg van de nalatigheid van de Leverancier, zijn gelieerde ondernemingen, bestuurders, werknemers of andere vertegenwoordigers.

Copyright © 2000 - 2024 Puckator EDC Sp. z o.o. Ul. Graniczna 8AA, 54-610 Wrocław, Polen. KvK 389391683 , BTW PL8943170010